เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พังโคนศรีจำปา
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
นายวัฒนา วิชะนา
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 089-9443229
นายปัญญา บุตรแสน
รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 089-5755952
นายกิตติพงศ์ สมัย
รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 089-2764583
นายเจริญ บุตรเพ็ง
เลขานุการ นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 093-3199607
นายชุย ภูชะธง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 063-621882
นายเเมน วรวะลัย
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 095-6691417
นายส่งสุข เหมะธุลิน
รองปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 083-4635409
account_box สภาเทศบาล
นายกันยา กุละนาม
ประธานสภาเทศบาล
โทรศัพท์ : 089-9458001
นายจินดา ฤทธิธรรม
รองประธานสภาเทศบาล
โทรศัพท์ : 063-6317803
นางบรรเจิด จันทะรังษี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 088-7478280
นายไพโรจน์ รัตนกร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 065-8155152
นางปกายรัตน์ ฤกษ์งาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 093-3197371
นายจินดา ฤทธิธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 063-6317803
นายเชียงนา กุละนาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 089-5726107
นายกันยา กุละนาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 089-9458001
นายพงศกร บุตรเพ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 093-3830189
นายสมศักดิ์ สุขเกิด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 081-0493015
นายจันทร์เพ็ญ ขุมเหล็ก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 081-6700668
นายดำรง ผาริวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 084-9555398
นายชัยนุชิต บุตรเพ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 093-5439574
นางสวาท หลักทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 061-4752538
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายแมน วรวะลัย
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 0956691417
นายส่งสุข เหมะธุลิน
รองปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 0834635409
นางสาวประภัสสร แสนนาเรียง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 0810504946
นางประภาพร สัพโส
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 00930699263

ผู้อำนวยการกองช่าง
นายส่งสุข เหมะธุลิน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0834635409
นางสาวชญากัญจน์ แสนโคตร
ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์เเละงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0996084765
นางประภาภรณ์ เหมะธุลิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 0895709844
account_box สำนักปลัด
นางสาวประภัสสร แสนนาเรียง
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
นางสาวสุกัลญา ทัศมี
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
นางสาววิภาวดี เตาไธสง
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นางฐานิฏฐ์กานต์ อุปพงศ์
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นางวิภาวัลย์ คุณช่วย
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
นางรฐา ประเสริฐการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
นายวงศ์วรรธน์ เจริญไชย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวิทยา พลสีลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายโกมารภี นามแสน
คนตกแต่งสวน
นายแดง จันทะรังษี
พนักงานขับรถยนต์
นายประยงค์ ทุมเมฆ
นักการภารโรง
นายวิจิตร์ นรสาร
พนักงานประจํารถบรรทุกน้ํา
นายธีรยุทธ วิชนา
พนักงานประจํารถบรรทุกน้ํา
นายอรุณรัตน์ ธิวะโต
พนักงานขับรถยนต์
นางมยุรา วิชนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสุทธิพงษ์ โพธิสุ
พนักงานประจํารถบรรทุกน้ํา
นาย สมัคร บุตรเพ็ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
account_box กองคลัง
นางประภาพร สัพโส
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุดฤทัย วงค์สีดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวภัสพร ไวยวรณ์
นักวิชาการเงิน และบัญชีปฎิบัติการ
นางสำราญ ประจักษ์วงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายคมสันต์ ไชยเชษฐ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวสุจิตรา อุปัชฌย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน
นางขนิษฐา ศรีวะรมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้
นางสาวประกาย แก้วกำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมณิชณัญญ์ ธนโชติพงศ์สถิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนันทนาพร ชาวหะสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี
นางสาวสิริญา สมัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นาย วินัย อุปทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิรัตน์ แดนนารัตน์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายกฤษณ์ ไชไมโย
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เจ้าพนักงาน ธุรการปฏิบัติงาน
นายเรืองฤทธิ์ เจริญไชย
คนงาน
นายสันติภาพ บุตรศิริ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายฐานันด์ วิชะนา
คนงาน
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายส่งสุข เหมะธุลิน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางศรีสุดา พรหมสาขา ณ สกลนคร
นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ
นายสนธยา แก้วเสนา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายประเวศ อุปสรรค์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวอภิญญา บุตรเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวชญากัญจน์ แสนโคตร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายอิทธิพล อินทรโสภา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวพัชรี แย้มสินธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวลัดดาพร สิงหาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองการศึกษา
นางประภาภรณ์ เหมะธุลิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวอุไรวรรณ บุตรเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายคณพศ สกุลพงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางพัชรา มายูร
ครู
นางสาวพิศวาส ชาตะรักษ์
ครู
นางสรารัตน์ แสนภูวา
ครู
ขวัญศุภางค์ ศรีสุพรรณ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรรณิภา สาขา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายแมน วรวะลัย
ปลัดเทศบาล
นางเชาวณา พิพัฒไพบูรณ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ