เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พังโคนศรีจำปา
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
นายแมน วรวะลัย
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 095-6691417
นายแมน วรวะลัย
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 095-6691417
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-2566
image ป้ายประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา
เราจะก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน
วัดพระธาตุศรีจำปามหารัตนาราม
นโยบายไม่รับของขวัญ ( NO gift policy )
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประเภทของยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

camera_alt ภาพกิจกรรม
ทำบุญตักบาตรเเละพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [12 สิงหาคม 2566]
พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [28 กรกฎาคม 2566]
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [27 กรกฎาคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย [11 กรกฎาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหาร
นายวัฒนา วิชะนา
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 089-9443229
นายวัฒนา วิชะนา
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 089-9443229
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
folder ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

สถิติ sitemap
วันนี้ 19
เดือนนี้4,337
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)26,661
ทั้งหมด 86,164


public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
21 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว16229 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เรื่อง การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2566
21 ก.ย. 2566
ที่ สน 0023.6/ว 348 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เรื่อง การรายงานข้อมูลตามนโยบายการแก้ปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 ( วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 )
21 ก.ย. 2566
ที่ สน 0023.6/16294 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เรื่อง ตอบประเด็นหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 ก.ย. 2566
ที่ สน 0023.6/16294 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เรื่อง ตอบประเด็นหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 ก.ย. 2566
ที่ สน 0023.6/16294 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เรื่อง ตอบประเด็นหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 ก.ย. 2566
ที่ สน 0023.6/16294 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เรื่อง ตอบประเด็นหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
กสว.
21/09/2566
21/09/2566
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
กศ.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565
สน.บถ.
20/09/2566
21/09/2566
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ