เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พังโคนศรีจำปา
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
นายแมน วรวะลัย
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 095-6691417
นายแมน วรวะลัย
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 095-6691417
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
image ป้ายประชาสัมพันธ์
การขยายระยะเวลา การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
ยินดีต้อนรับเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา
เราจะก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน
วัดพระธาตุศรีจำปามหารัตนาราม
นโยบายไม่รับของขวัญ ( NO gift policy )
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ วันส้วมโลก 19 พ.ย.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview22
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประชาสัมพันธ์ สื่อสร้างสรรค์ "รี รี รี"reuse reduce recycle ทต.พังโคนศรีจำปา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

camera_alt ภาพกิจกรรม
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 "ยลศิลป์ถิ่นผ้าคราม สืบสานประเพณีวันลอยกระทง " [27 พฤศจิกายน 2566]
ทำบุญตักบาตรเเละพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [12 สิงหาคม 2566]
พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [28 กรกฎาคม 2566]
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [27 กรกฎาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหาร
นายวัฒนา วิชะนา
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 089-9443229
นายวัฒนา วิชะนา
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 089-9443229
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
folder ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

สถิติ sitemap
วันนี้ 35
เดือนนี้4,337
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)26,661
ทั้งหมด 86,164


public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
04 ธ.ค. 2566
ที่ สน 0023.6/1243 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ.2566
01 ธ.ค. 2566
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๒๒๔ ลว ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ (ชุดเล็ก)
01 ธ.ค. 2566
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๒๐๑๗๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๖
01 ธ.ค. 2566
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๒๐๑๗๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทสบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๖
30 พ.ย. 2566
ที่ สน 0023.6/1227 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖6
30 พ.ย. 2566
ที่ สน 0023.6/ว20723 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ.ศ. ...


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ