เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พังโคนศรีจำปา
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
นายแมน วรวะลัย
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 095-6691417
นายแมน วรวะลัย
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 095-6691417
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
check_circle แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

image ป้ายประชาสัมพันธ์
การขยายระยะเวลา การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
ยินดีต้อนรับเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา
เราจะก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน
วัดพระธาตุศรีจำปามหารัตนาราม
นโยบายไม่รับของขวัญ ( NO gift policy )
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ : การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 20019 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17
แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview30
ประชาสัมพันธ์ การเเข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

camera_alt ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา ลงพื้นที่ทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน [23 มกราคม 2567]
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ [5 ธันวาคม 2566]
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 "ยลศิลป์ถิ่นผ้าคราม สืบสานประเพณีวันลอยกระทง " [27 พฤศจิกายน 2566]
ทำบุญตักบาตรเเละพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [12 สิงหาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหาร
นายวัฒนา วิชะนา
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 089-9443229
นายวัฒนา วิชะนา
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 089-9443229
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
folder ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

สถิติ sitemap
วันนี้ 132
เดือนนี้4,337
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)26,661
ทั้งหมด 86,164


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
23 ก.พ. 2567
ที่ สน 0023.5/ว73 ลงวันที่ 23กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เรื่องโอนเงินรายได้จากค่าใบอนุญาตขายสุรา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ .ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่นในจังหวัดสกลนคร
23 ก.พ. 2567
ที่ สน0023.5/3487ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567เรื่องแจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
20 ก.พ. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๗๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดที่มีคุณสมบัติและประสงค์เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ประจำปี ๒๕๖๗
15 ก.พ. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๒๙๐๘ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ชุดที่ ๑๐
13 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด ที่ สน0023.5/ว2715 ลงวันที่13กุมภาพันธ์พ.ศ.2567เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙ ) และ(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖7
13 ก.พ. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาการกำหนดรางวัลหรือผลงานที่ประจักษ์ระดับประเทศจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ (เพิ่มเติม)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ