messager
 
เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พังโคนศรีจำปา
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
folder 1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ประกาศเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล เเละเลื่อนค่าตอบเเทนสำหรับพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบเเข่งขัน พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบเเข่งขัน (แบบที่2)พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40

folder 2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและเเต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ เเละการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำเเหน่งประเภททั่วไปเเละประเภทวิชาการให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำเเหน่งประเภททั่วไปเเละประเภทวิชาการให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39

folder 3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
แผนพัฒนาบุคลากร 64-66 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
ประกาศเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาบุคลากร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาาน (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
find_in_page การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview94

folder 4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพักงานเทศบาลจ้างเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในการตำเเนกตำเเหน่งเป็นไปตามประเภทตามลักษณะงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
คณะกรรมการกลั่นกรองพนักงานจ้าง+หลักเกณฑ์ 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview75
คณะกรรมการกลั่นกรองข้าราชการ+หลักเกณฑ์ 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview77

folder 5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการอุทธรณ์ร้องทุกข์(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
กำหนดมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานท้องถิ่นฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
ประกาศ เรื่อง สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview97
สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview88

info แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)